Diversiteit in Audits

Auditbureau Noord-Nederland heeft een aantal 'audit-pakketten' die nauw aansluiten bij onderzoeksvragen die schoolleiders en/of algemeen directeuren hebben. Uiteraard is het geldende Inspectiekader uitgangspunt.
Ook is het mogelijk om uw specifieke onderzoeksvraag te beantwoorden met een 'audit op maat'.

Voorafgaande aan de audit:
 • Voorbereidingsgesprek met schoolleiding om de onderzoeksvraag helder te verwoorden;
 • Onderzoek naar de opbrengsten van de school;
 • Onderzoek wettelijke bepalingen: schoolgids, schoolplan, plan van aanpak of jaarplanning, schoolondersteuningsprofielplan (SOP).
 • Optioneel:
  • Onderzoek naar de kwaliteit van de verantwoording, medezeggenschap en inspraak;
  • Onderzoek tijd: schooltijden klokurentabel en schoolvakanties.
Op de audit-dag zelf:
 • Briefing van het team (toelichting doel en uitleg onderzoek componenten onderwijsproces);
 • Klassenobservaties in de afgesproken groepen (45 min.) met vervolgens een waarderend nagesprek met de individuele leraren (15 minuten p.p.);
 • Interview met zes leerlingen van de bovenbouw;
 • Interview met het team over Kwaliteitsbeleid en Professionalisering;
 • Interview met de intern begeleider over Zorg- en Begeleiding;
 • Interview met de schoolleider over Kwaliteit en Ambitie;
 • Nagesprek met directie waarin de eerste conclusies worden gepresenteerd.
Na afloop:
 • De school ontvangt een rapport van bevindingen en aanbevelingen;
 • De Schoolleider krijgt gelegenheid om een schriftelijke reactie op het conceptrapport te geven welke wordt opgenomen in het rapport;
 • Definitief rapport wordt vastgesteld.
Vervolg:
 • Het is mogelijk om de auditor een toelichting te laten geven voor het team over de bevindingen van het rapport;
 • De Schoolleider stelt zomogelijk een Plan van Aanpak op naar aanleiding van de bevindingen van de audit;
 • Het auditrapport is voor de Onderwijsinspectie een geldend document van een onafhankelijk en objectief deskundige.

Auditbureau Noord Nederland | A.S. Talmastraat 49 | 8862 WT Harlingen | 0615.272.580 | info@auditbureaunoord.nl